ବସନ୍ତ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବକୁ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବାର 4 ଟି ଉପାୟ
ବସନ୍ତ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବକୁ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବାର 4 ଟି ଉପାୟ
Anonim

ବସନ୍ତକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱାଗତ |

ଆମର ପ୍ରିୟ season ତୁ ପ୍ରାୟତ vitamin ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଛାଇ ଯାଇଥାଏ: ଆମେ କ୍ଲାନ୍ତ, ଲଘୁଚାପ, ନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେଖାଯାଉନାହୁଁ | ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ରୁଚି ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା | ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି |

ଭିଟାମିନ୍ |

ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହି ପିଇବ, ଯାହା ତୁମର ଅଭାବ, ଏବଂ ବିନା ଚେତନାରେ, ମିଶ୍ରଣରେ |

ବସନ୍ତରେ ଆପଣ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ପିଇବା ଉଚିତ୍? ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଏହା ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଯାହା ଶୀତ ପରେ ତୁମର ଅସ୍ଥିର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, ଭିଟାମିନ୍ B1, ଯାହା ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀର ସ୍ଥିର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ, B2 - ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, B6 - ବଳ ଏବଂ ଇ ପାଇଁ | ଟିସୁ ପୁନ en ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପୁନ u ନବୀକରଣ |

ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ

ତାଜାପବନ

ଶୀତଦିନେ, ଆମେ ବାହାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇ ନ ଥିଲୁ, ପାଗ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ | ତଥାପି, ଆମକୁ ବର୍ଷସାରା ସତେଜ ପବନ ଦରକାର |

ଏକ ଫିଟନେସ୍ ବ୍ରେସଲେଟ୍ କିଣ ଏବଂ ତାଜା ପବନରେ ଦିନକୁ ଅତି କମରେ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପ୍ରବେଶ କର | ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଳାଫଳ ହେବ ତାହା ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ |

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୋଲାରିୟମ୍ |

ଅନ୍ଧାର, ମେଘୁଆ ଶୀତ ଅବଧି ପରେ, ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ D ଦରକାର, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏକ୍ସପୋଜରରୁ ସୃଷ୍ଟି | ଗୋଟିଏ ଖରାଦିନକୁ ହାତଛଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ମେଘୁଆ ଦିନରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସୋଲାରିୟମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ

ପୁଲ୍

ଏକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମାଂସପେଶୀକୁ ବ ig ାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱର କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ପହଁରିବା | ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସର୍ଟ ସ୍କର୍ଟ ଏବଂ ସର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବ ost ାଇବ, ଯାହା ଶୀତଦିନେ ଅଭାବ ଥିଲା |

ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକପ୍ରିୟ |