କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ସରଳ: ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଣିତିକ ଭଗ୍ନାଂଶ କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ?
କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ସରଳ: ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଣିତିକ ଭଗ୍ନାଂଶ କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ?
Anonim

ଯେତେବେଳେ ଏକ ପିଲା ଏକ ସ୍କୁଲ୍ ପିଲା ହୋଇଯାଏ, ଅବଶ୍ୟ ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଶିଖାଇଥିଲା, ବିଶେଷତ if ଯଦି ତୁମର ଛାତ୍ର ହୋମୱାର୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଡାକେ | କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜ୍ଞାନକୁ ମନେ ରଖିବା ଗୋଟିଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଅନ୍ୟ ଏକ |

ଗାଣିତିକ ଭଗ୍ନାଂଶ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବଜ୍ରପାତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ପିଲା ପୀଡ଼ିତ | କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ବୁ understand ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅତି ସରଳ ଉପାୟ ଅଛି | କେହି କେହି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପିସ୍ ଆଙ୍କନ୍ତି, ଏବଂ କେହି ଜଣେ … ଲେଗୋ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟରରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି |

ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଆଲିସିଆ ଜିମର୍ମାନ କେବଳ ତାହା କରନ୍ତି | ସେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁ understood ିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହିପରି ଜଟିଳ ଧାରଣା ପ୍ରତି ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର କ way ଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ | ତୁମର ପ୍ରିୟ ଖେଳନା ବିଷୟରେ ଆମେ କ’ଣ କହିପାରିବା! ଏବଂ ଲେଗୋ ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ କିପରି ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ବୁ explain ାଇ ପାରିବେ ତାହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଅଛି |

ଅଂଶ ଏବଂ ପୁରା |

ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ

ଭଗ୍ନାଂଶ

ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ

ଇଣ୍ଟିଜର୍ ବର୍ଗ

ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ

ଅର୍ଥାତ୍

ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ

ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର୍ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଜୀବନ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସମୟ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବଳ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ବ will ଼ିବେ |

ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକପ୍ରିୟ |